Till stugägare

INFORMATION TILL STUGÄGARE I FRÖSAKULLS FRITIDSFÖRENING

(utsänt via mail samt på hemsida/Facebook/Instagram)

Inför säsongen 2019 vill styrelsen i Frösakulls Fritidsförening (FFF) uppmärksamma medlemmar på några punkter för allas trevnad och säkerhet.

Häckar mm

Styrelsen i FFF har under 2018 gjort en noggrann översyn av häckar i stugområdet (höjd och bredd).

Ordningsreglerna reglerar att höjden på häckar inte får överstiga 180 cm, dvs det innebär att de efter klippning bör vara lägre för att tillåta tillväxt. Häckars bredd får inte inverka på framkomlighet, varken på vägar eller gångstigar.

Allt handlar om trivsel, tillgänglighet men framför allt säkerhet för alla och envar som vistas i vårt härliga stugområde.

Vi kommer under 2019 att fortsätta vårt arbete och vid behov kontakta stugägare när vi bedömer att åtgärder måste genomföras. Vi är också medvetna om att vissa stugägare har lång resväg, men utgår då från att man ser till att anlita någon för de behov som föreligger.

VAD DU SOM STUGÄGARE SKA GÖRA FÖR ATT BIDRA TILL TRYGGHET OCH SÄKERHET PÅ GATOR OCH STIGAR.

HALMSTAD KOMMUN

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risker för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 15 §

FRÖSAKULL FRITIDSFÖRENING

”Stugägare får inte bryta, fälla, ta kvistar av eller spika i träd oavsett dess ålder. Häckar ska vara klippta så att höjden inte överstiger 180 cm, se även över häckens bredd. Klipp grenar som hänger ut över vägar och gångstigar, så att dessa kan användas obehindrat.” Ordningsregler, 2016-07-16 §10.

Byggregler för plank och staket.

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.

Plank och murar kräver bygglov, men det finns vissa undantag. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. Bygglovsplikten brukar bedömas mer utifrån plankets eller murens läge, utförande och beständighet än utifrån någon bestämd höjd. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Många kommuner har tagit fram en policy för staket, plank och murar. Policyn är ett vägledande dokument som används vid bedömning om bygglov krävs eller inte.

När krävs det inte bygglov?

Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov.

Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.

Bilkörning och parkering i stugområdet.

På förekommen anledning hänvisar vi till ordningsregler 2016-07-16 § 9, gäller alltid året runt.

”Körning med motorfordon är endast tillåten för av- och pålastning. Fordon, det vill säga även cyklar, får inte köras fortare än gångfart inom området.

Parkering inom området sker på gemensamma p-platser, aldrig på vägar eller intill stugor. Bommar ska alltid stängas omedelbart efter infart, samt omedelbart efter utfart”.

Frösakull i april 2019

Styrelsen i FFF


Kommentarer

Lämna ett svar

Denna hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda sidan, accepterar du cookies.  Vår cookiepolicity