Blog Image

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULLS BY

-

Markägare till detta område är Frösakulls By Ekonomisk Förening. Inom området finns föreningen Eriks Staels stugby med sina villor och Frösakulls Fritidsförening (FFF) med sina stugor.

AKTUELLT

Årsstämma FFF 15 augusti 2020 kl.11.00 på dansbanan

Fritidsbyn Posted on 2020-07-20 10:14

Välkommen till årsstämman för Frösakulls fritidsby!

Ta med egen stol och håll avstånd! Vi kommer att begränsa antalet medlemmar till 50 stycken som kan delta vid dansbanan. Om medlemsantalet överstiger 50, kommer resterande medlemmar att kunna delta i ett annat sällskap via Skype utanför klubblokalen.

Extra information inför Frösakulls Fritidsförenings Årsstämma för verksamhetsåret 2019 lördag den 15 aug 2020.

Med anledning av Coronapandemin och de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten kommer vår årsstämma 2020 att genomföras i en förenklad form.

Dagordning, verksamhetsberättelse/årsredovisning och övriga handlingar bifogas i detta utskick tillsammans med ett fullmaktsformulär.

Endast de i dagordningen upptagna punkterna kommer att behandlas. Stadgeenliga beslut och val kommer att äga rum. Den sedvanliga presentationen och informationen kommer i allt väsentligt begränsas till det som framgår av utsända handlingar samt nedan kommenterad information från styrelsen.

Inga motioner har inkommit inför årsstämman.

Handlingar skickas via mail till medlemmar med giltig mailadress, övriga får brevutskick.

Årsstämmohandlingar samt valberedningens förslag kommer att finnas på vår hemsida www.frosakullsby.se i god tid före stämman.

För att minska risken för smittspridning ber vi våra medlemmar att överväga att delta på stämman genom ombud, fullmakt medtages av ombud till årsstämman.

Vi uppmanar alla att anmäla huruvida ni avser att närvara fysiskt eller via ombud.

Anmälan kan göras via detta formulär vår hemsida eller med brev till vår ordförande;
Tommy Sandquist, Kråkerörsvägen 11, 305 76 Getinge.
Förtäring eller utlottning kommer ej att ske vid årets förenklade stämma.
På grund av rådande situation kan endast 1 representant per stuga närvara vid årsmötet.


Frösakull den 14 juli 2020
FRÖSAKULLS FRITIDSFÖRENING
StyrelsenNy bom

Fritidsbyn Posted on 2020-05-27 15:46

En ny bom har införskaffats vid den västra infarten. Den är idag inte försedd med lås och vi önskar att vi kan fortsätta att ha det så. Detta förutsätter att vi kan stänga den efter att vi kört in på området för avlastning och även efter att bilen körts ut igen omedelbart efter urlastning. Bilparkering inom området är inte tillåten.

//styrelsen FFFÅrsmötet 2020 framflyttat och midsommardansen är inställd

Fritidsbyn Posted on 2020-05-27 15:41

På grund av rådande omständigheter kommer årets årsmöte för Frösakulls fritidsby att senareläggas. Vi fortsätter att följa de rekommendationer som ges av myndigheterna och agerar därefter. Nytt datum kommer att meddelas framöver.

Midsommarfirandet kommer inte heller att äga rum så som tidigare. Dansen med orkester uteblir. Midsommarstången kommer dock att resas av festkommittén på midsommar.

//Styrelsen för FFFÅrsmöte 2019

Fritidsbyn Posted on 2019-06-18 07:21

ÅRSMÖTE 2019 – Lördag den 13 juli 2019 kl. 11.00

Frösakulls Fritidsby dansbanan (ta med egna stolar)

Present, något gott att äta och utlottning bland deltagande stugor.

Dagordningen finns som bifogad pdf.

Välkomna!

//Styrelsen FFFEn vacker städdag

Fritidsbyn Posted on 2019-04-18 08:13

Årets städdag lockade till sig rekordmånga besökare och kanske gjorde det att även solen blev nyfiken på vad som pågick.

Området gjordes fint och löv och grenar fick istället flytta in i de två containrarna.

Alla gemensemhetsutymmen städade och ny lekplatsen fick sig en uppfräschning.

Kön till maten ringlade iväg en bra bit när hungriga stugägare bjöds, enligt tradition, på ärtsoppa.

Vårt stugområde står återigen redo inför en ny säsong.

Tack för så fin uppslutning och ha en fin sommar!

//Styrelsen för FFFTill stugägare

Fritidsbyn Posted on 2019-04-16 15:47

INFORMATION TILL STUGÄGARE I FRÖSAKULLS FRITIDSFÖRENING

(utsänt via mail samt på hemsida/Facebook/Instagram)

Inför säsongen 2019 vill styrelsen i Frösakulls Fritidsförening (FFF) uppmärksamma medlemmar på några punkter för allas trevnad och säkerhet.

Häckar mm

Styrelsen i FFF har under 2018 gjort en noggrann översyn av häckar i stugområdet (höjd och bredd).

Ordningsreglerna reglerar att höjden på häckar inte får överstiga 180 cm, dvs det innebär att de efter klippning bör vara lägre för att tillåta tillväxt. Häckars bredd får inte inverka på framkomlighet, varken på vägar eller gångstigar.

Allt handlar om trivsel, tillgänglighet men framför allt säkerhet för alla och envar som vistas i vårt härliga stugområde.

Vi kommer under 2019 att fortsätta vårt arbete och vid behov kontakta stugägare när vi bedömer att åtgärder måste genomföras. Vi är också medvetna om att vissa stugägare har lång resväg, men utgår då från att man ser till att anlita någon för de behov som föreligger.

VAD DU SOM STUGÄGARE SKA GÖRA FÖR ATT BIDRA TILL TRYGGHET OCH SÄKERHET PÅ GATOR OCH STIGAR.

HALMSTAD KOMMUN

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risker för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 15 §

FRÖSAKULL FRITIDSFÖRENING

”Stugägare får inte bryta, fälla, ta kvistar av eller spika i träd oavsett dess ålder. Häckar ska vara klippta så att höjden inte överstiger 180 cm, se även över häckens bredd. Klipp grenar som hänger ut över vägar och gångstigar, så att dessa kan användas obehindrat.” Ordningsregler, 2016-07-16 §10.

Byggregler för plank och staket.

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.

Plank och murar kräver bygglov, men det finns vissa undantag. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. Bygglovsplikten brukar bedömas mer utifrån plankets eller murens läge, utförande och beständighet än utifrån någon bestämd höjd. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Många kommuner har tagit fram en policy för staket, plank och murar. Policyn är ett vägledande dokument som används vid bedömning om bygglov krävs eller inte.

När krävs det inte bygglov?

Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov.

Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.

Bilkörning och parkering i stugområdet.

På förekommen anledning hänvisar vi till ordningsregler 2016-07-16 § 9, gäller alltid året runt.

”Körning med motorfordon är endast tillåten för av- och pålastning. Fordon, det vill säga även cyklar, får inte köras fortare än gångfart inom området.

Parkering inom området sker på gemensamma p-platser, aldrig på vägar eller intill stugor. Bommar ska alltid stängas omedelbart efter infart, samt omedelbart efter utfart”.

Frösakull i april 2019

Styrelsen i FFFTider för årsmötet och jubileumsfesten den 14/7

Fritidsbyn Posted on 2018-07-08 23:18

Välkomna till
Frösakull fritidsförenings 70-årsjubileumsfest
14/7

11:00 Årsmöte vid dansbanan (ta gärna med
egen stol)

15:00 Barnaktiviteter:

Poängpromenad

Lekar

Fiskdamm

18:00 Fest i partytältet

Middag

Trubadur

Sång

Musikquiz

Spontandans (scanna qr-koden om du vill önska en låt)Fiberuppdatering

Fiber i Frösakkull Posted on 2018-07-02 10:30

Hej alla frösakullsvänner!

Arbete med att installera fiber är pågående. Tidigare har vi förklarat att arbete senarelades p.g.a av den ihållande vintern. Detta har gjort att allt arbete blivit försenat. Fler stugor har emellertid redan fått fiberindraget i sina stugor.

I och med att grävarbeten sker i samband med installation kommer vi att drabbas av en del kosmetiska försämringar i området. Lite fula gångar, lite kabeltrummor med mera. Detta kommer att återställas. Just nu har vi en varm och torr sommar och det blir därför svårt att göra nyplanteringar av gräs. Det kommer dock vatten från ovan igen, var så säkra. När förutsättningar är bättre kommer marken att återställa samt gångar förses med fint grus igen.

Vi hoppas att ni har överseende med detta. Ha en fortsatt fin sommar!

//Mikael WikmanNästa »