Dags att klippa häcken

MEDDELANDE TILL STUGÄGARE I FRÖSAKULLS FRITIDSFÖRENING

Styrelsen i Frösakulls Fritidsförening har på förekommen anledning vid sammanträde 2017-08-20 beslutat att under 2018 göra en noggrann översyn av häckar i stugområdet. Med anledning därav görs detta utskick till samtliga stugägare redan nu för att möjliggöra åtgärder redan i höst.

Ordningsreglerna reglerar att höjden på häckar inte får överstiga 180 cm, dvs det innebär att de efter klippning bör vara lägre för att tillåta tillväxt. Häckars bredd får inte inverka på framkomlighet, varken på vägar eller gångstigar.

Det finns f n ett antal stugor med häckar som avviker från detta i högre eller mindre grad. Allt handlar om trivsel, tillgänglighet och säkerhet för alla och envar som vistas i vårt härliga stugområde.

Styrelsens tidplan för ser ut på följande sätt;

– Hösten 2017, utskick av denna information

– Mars 2018, påminnelse i samband med utskick av årsavgifter

– April/maj 2018, inventering i stugområdet vilka behov som återstår

– Maj 2018, utskick till aktuella stugägare med uppmaning till åtgärd

– Juni 2018, styrelsen uppdrar åt entreprenör att på stugägares bekostnad utföra klippning.

Styrelsen vill vara ute i god tid eftersom vissa häckar ska höstklippas. Vi är också medvetna om att vissa stugägare har lång resväg, men utgår då från att man ser till att anlita någon för de behov som föreligger.

Styrelsen vill och passa på att tacka för i sommar och önska en trevlig höst.

Frösakull i aug 2017

STYRELSEN FRÖSAKULLS FRITIDSFÖRENING

VAD DU SOM STUGÄGARE SKA GÖRA FÖR ATT BIDRA TILL
TRYGGHET OCH SÄKERHET PÅVÅRA GATOR OCH STIGAR.

HALMSTAD KOMMUN

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall

begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte

uppkommer.” Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 15 §

FRÖSAKULLS FRITIDSFÖRENING

”Stugägare får inte bryta, fälla, ta kvistar av eller spika i träd oavsett dess ålder.

Häckar ska vara klippta så att höjden inte överstiger 180 cm, se även över

häckens bredd. Klipp grenar som hänger ut över vägar och gångstigar, så att

dessa kan användas obehindrat.” Ordningsregler, 2016-07-16 §10.


Kommentarer

Lämna ett svar

Denna hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda sidan, accepterar du cookies.  Vår cookiepolicity