Skogskommittén har låtit ta ned ett antal stora björkar i gränsen mot
fotbollsplanen,
för att de inte skulle kunna ramla på någon stuga.
Återplantering kommer att ske.

Skogskommittén har också sett till att nya träd och buskar har planterats inom
området.

Ekonomiska föreningen